Texas Premier Stone

Logo design for the brand Texas Premier Stone.